Back to top

Zakelijke voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Deze Algemene Contractvoorwaarden regelen de online verkoop van de producten aangeboden door de website www.j-momo.it
J-MOMO is een handelsmerk dat eigendom is van het bedrijf J.Momo Italia srls met het juridische en operationele hoofdkantoor in Piazza S. Di Giacomo, 130 – 80123 Napels IT, btw en belastingwetboek. 0838 0091218 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Napels REA NA-953273 – mail ciao@j-momo.it, pec j.momoitaliasrls@pec.it

Artikel 1 Totstandkoming van het contract
1.1 Bestellingen moeten worden begrepen onder voorbehoud van aanvaarding door J.Momo Italia srls. De correcte ontvangst van de bestelling wordt door J.Momo Italia srls bevestigd door middel van een antwoord per e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres na ontvangst van het automatische bestelvoorstel. Dit bevestigingsbericht bevat het bestelnummer, besteldatum, factuurgegevens en ontvanger van de goederen, details en prijzen inclusief btw van de bestelde goederen, transportservice en aanvullende diensten, betalingsmethoden, J.Momo Italia srls-gegevens, opmerkingen en waarschuwingen aan de klant. Zodra de bestelling van de klant is ontvangen en de betaling is geverifieerd, zal J.Momo Italia srls overgaan tot het starten van de fasen met betrekking tot de productie / verzending van de goederen.
1.2 Het aanbod van de op de site gepresenteerde producten is onder voorbehoud van hun daadwerkelijke beschikbaarheid. In het geval dat een of meer producten niet beschikbaar zijn, zal J.Momo Italia srls de Klant telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen met betrekking tot de ontvangen bestelling.
1.3 Alle prijzen van de artikelen aangeboden op de website www.j-momo.it zijn exclusief btw, uitgedrukt in euro en hebben uitsluitend betrekking op aankopen via internet, exclusief transport-, montage- en installatiekosten. J.Momo Italia srls behoudt zich het recht voor om de weergegeven prijzen op elk moment te wijzigen, met uitzondering van bestellingen die al door de partijen zijn geaccepteerd en die geen prijswijzigingen ondergaan. Verkoop in het buitenland na registratie bij VIES is exclusief btw, er worden geen verkopen gedaan aan buitenlandse particulieren.
1.4 De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de technische gegevensbladen en afbeeldingen met betrekking tot de producten mogelijk niet perfect overeenkomen met de werkelijke kenmerken van elk afzonderlijk product en kunnen verschillen in kleur, maat, accessoireproducten, verpakking en technische kenmerken, en daarom, moet als louter indicatief worden beschouwd.
1.5 J.Momo Italia srls aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden in de inhoud van deze catalogus of wijzigingen door fabrikanten en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in haar producten die geschikt worden geacht voor elke behoefte aan een technische of commerciële aard.

Art.2 Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden
2.1. Door zijn aankooporder elektronisch te verzenden, aanvaardt en verbindt de klant zich onvoorwaardelijk met deze algemene voorwaarden in zijn relaties met J.Momo Italia srls, waarbij hij verklaart dat hij alle hem verstrekte informatie heeft gelezen en aanvaard, waarbij hij ook erkent dat de verkoper zich niet gebonden aan afwijkende voorwaarden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De Algemene Verkoopvoorwaarden betreffende de Klant die kwalificeert als “Consument” (particulier), zijn alleen van toepassing op de natuurlijke persoon die op grond van art. 3 van wetsdecreet N. 206 van 8/10/2005 SS MM, “handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde ondernemings-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit”. In het bijzonder art. 5 (twee jaar garantie) en 6 (herroeping) zijn alleen en uitsluitend van toepassing indien de Klant kwalificeert als Consument.
2.3 De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden alvorens zijn bestelling in te dienen en verbindt zich ertoe en verbindt zich ertoe om, zodra de online aankoopprocedure is voltooid, een elektronische kopie af te drukken of op te slaan en in ieder geval deze Voorwaarden te bewaren, reeds ingezien en aanvaard, op grond van en voor de doeleinden van de artikelen 3 en 4 d. lg. 185/99 en van de d. lg. 206/2005.

 

Artikel 3 Betaling
3.1 De klant kan de verschuldigde betaling uitvoeren door te kiezen tussen de volgende methoden: Vooruitbetaling als aanbetaling via bankoverschrijving op naam van J.Momo Italia srls, gedaan binnen 24 uur vanaf de vooruitbetaling van de bestelling via e-mail naar info @ j- momo.it, inclusief belastingen en transportkosten. Rembours (methode alleen geldig voor leveringen op het Italiaanse grondgebied) met de betaling van een aanbetaling gelijk aan 30% van de prijs per bankoverschrijving op naam van J.Momo Italia srls, gedaan binnen 24 uur na orderbevestiging en vooraf aan per e-mail naar ciao@j-momo.it, inclusief belastingen en transportkosten; de resterende 70% van de prijs, vermeerderd met 3% van het restant onkosten, met een minimum van 5 euro, moet rechtstreeks bij de koerier worden afgeleverd onder afgifte van contant geld (voor bedragen lager dan € 1999,99) en/of check circulaire opgemaakt aan J.Momo Italia srls. De koerier kan per e-mail een voorschot aanvragen van een kopie van de cheque. Betaling met creditcards.

Artikel 4 Levering
4.1 De bezorgkosten vanaf het vasteland van Italië worden gekwantificeerd op basis van het gebied en het aantal machines. De vaste verzendkosten voor automaten bedragen € 500,- (exclusief btw).
4.2 Levering is bedoeld om te geschieden op het adresnummer van de ontvanger of op de andere plaats aangegeven in de vervoersdocumenten (d.d.t.), maar in ieder geval op straatniveau. Voor het lossen en leveren op manieren die uitzonderlijke en aanvullende diensten onmisbaar maken, zal de Klant een vergoeding in rekening worden gebracht om de hogere gemaakte kosten te dekken (bijvoorbeeld: leveringen aan verdiepingen, zowel hoger als lager, in de Beperkte Verkeerszone of het voetgangersgebied, benadeelde locaties, kleinere eilanden of alle andere oorzaken die kenmerkend zijn voor achtergestelde levering en elk ander geval van buitensporig gebruik van operationele tijd). De service moet worden aangevraagd op het moment van bestelling.
4.3 De goederen worden tussen 1 en 30 werkdagen geleverd. Na bevestiging van de betaling zal de geschatte leveringsdatum worden meegedeeld, behalve het gebrek aan verantwoordelijkheid van J.Momo Italia srls voor de hypothese van vertraging / niet-levering als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht (bijvoorbeeld alleen ongevallen, explosies , branden, stakingen en/of uitsluitingen, aardbevingen, overstromingen, zware sneeuwval en soortgelijke gebeurtenissen) of om redenen die aan de vervoerder of leverancier kunnen worden toegeschreven.
4.4 De koerier bezorgt zonder kennisgeving en in ieder geval in de regel ’s morgens na de dag van verzending. J.Momo Italia srls is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de levering of extra kosten die door de klant moeten worden gedragen in het geval dat een onvolledig of onjuist adres wordt opgegeven. De goederen reizen met een regulier vervoerdocument, het is bedoeld om te worden afgeleverd op de plaats die door de klant is aangegeven op het moment van de orderbevestiging, tenzij anders aangegeven.
4.5 Voor verzendingen naar Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland worden de verzendkosten automatisch berekend door het systeem bij een minimale bestelling van 200 euro en wordt de bestelling automatisch verwerkt. Voor alle andere landen waarschuwt het systeem dat de verzendkosten en eventuele invoerrechten worden berekend en ter acceptatie worden verzonden voordat de bestelling wordt uitgevoerd.
4.6 De bestelde goederen zijn gedekt door een verzekeringsgarantie voor de gehele fase van verzending. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij ontvangst van de goederen het aantal pakketten en de integriteit van het product te controleren. In het geval dat de goederen na controle met de koerier beschadigd of niet intact zijn, heeft de klant het recht om de ontvangst van het product te weigeren en / of om in het daarvoor bestemde gedeelte van het koeriersformulier de “specifieke reserve” die de schade beschrijft aan te geven en binnen 1 werkdag door te geven aan J.Momo Italia srls per e-mail naar ciao@j-momo.it, eventueel door foto’s te sturen. Bij gebreke van tijdige klacht worden geen klachten over de niet-integriteit van de geleverde producten in behandeling genomen.
4.7 RISICO-OVERGANG, in overeenstemming met artikel 1510 van het Burgerlijk Wetboek, gaat het risico van beschadiging en vergaan van de producten reeds over op de klant op het moment van levering aan de vervoerder zelf, met uitsluiting van elk geschil over de uiterlijke kenmerken van wat was afgeleverd. In dit geval moet elk geschil rechtstreeks door de klant tegen de vervoerder worden ingediend.

 

Artikel 5 Garantie
5.1 De producten die door de niet-consumentenklant zijn gekocht (dwz in het geval van aankoop als onderdeel van hun zakelijke of professionele activiteit) vallen onder de standaardgarantie van de fabrikant van 12 maanden voor gebrek aan overeenstemming en / of storing, op dat moment niet gevonden van ‘aankoop.
5.2 De producten die door de consument-klant zijn gekocht (dwz in het geval van aankoop voor doeleinden die geen verband houden met zijn eigen bedrijf of professionele activiteit) vallen onder een wettelijke garantie van 2 jaar bij gebrek aan overeenstemming en / of storing, op dat moment niet gevonden van aankoop.
5.3 In het geval van een gebrek aan overeenstemming, zal J.Momo Italia srls, zonder kosten voor de klant, de reserveonderdelen opsturen die nodig zijn om de conformiteit van het product te herstellen. De arbeidskosten die nodig zijn om het product te herstellen, blijven voor rekening van de eindklant die gebruik zal moeten maken van zijn eigen vertrouwde lokale technici. De Klant is verplicht de goederen en hun werking binnen 5 dagen na levering te controleren. Eventuele defecten die al aanwezig zijn bij de levering van het materiaal, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van het materiaal aan J.Momo Italia srls worden gemeld per e-mail aan ciao@j-momo.it, met vermelding van de artikelcode, details en foto’s van het defect gevonden. .
5.4 In het geval dat J.Momo Italia srls niet in staat is om een ​​product onder garantie aan de klant terug te sturen (gerestaureerd of vervangen), kan deze overgaan tot de consensuele vervanging ervan door een product met vergelijkbare of superieure kenmerken als het betwiste product of het terugbetalen van het betaalde bedrag rekening houdend met het gebruik van het actief. In geval van vervanging onder garantie, is de klant verplicht om het defecte product op eigen kosten naar het hoofdkantoor van de verkoper te sturen en het op te sturen naar
J.Momo Italia srls, Piazza S. Di Giacomo, 130 80123 Napels IT.
De goederen onder garantie moeten door de klant worden geretourneerd in de originele, goed verzegelde verpakking, compleet in al zijn onderdelen. De Klant is verplicht de originele verpakking en alle aanvullende documentatie van de gekochte producten te bewaren totdat de productgarantievoorwaarden verlopen.
5.5 Er kan geen schade worden aangevraagd bij J.Momo Italia srls voor eventuele vertragingen bij het uitvoeren van reparaties of vervangingen. Indien het gemelde gebrek niet leidt tot een gebrek aan overeenstemming conform art. 129 d. lgs 206/2005, worden de kosten van verificatie, restauratie en transport aan de klant in rekening gebracht, indien gemaakt door J.Momo Italia srls.
5.6 J.Momo Italia srls aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van onjuiste installatie of onjuist gebruik van de producten.

Het is absoluut noodzakelijk dat de montage en/of aansluiting van onze apparatuur uitsluitend door gekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd. De factuur met betrekking tot de montage- en/of aansluitwerkzaamheden door gekwalificeerd personeel dient gedurende de gehele garantieperiode te worden bewaard, aangezien deze bepalend is voor de uitoefening door de klant van het garantierecht.

Directe of indirecte schade veroorzaakt door fouten of afwijkingen in de installatie of onjuist gebruik van de machine, schade door hard of ijzerhoudend water, door onvoorzichtigheid of onvermogen van de gebruiker, door onregelmatige spanning van de elektrische leidingen, door onvoldoende druk of onzuiverheden zijn niet gegarandeerd in water- of gassystemen, door het niet goed functioneren van de afzuigsystemen, of door onvoorziene omstandigheden of overmacht of onbevoegd ingrijpen van derden.
De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampen, glas, knoppen, maar niet beperkt tot.

Artikel 6 Herroepingsrecht Consument Klant
6.1 De consument-klant (particuliere persoon) heeft het recht om de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen binnen de termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, e-mail of fax te worden verzonden naar het operationele hoofdkantoor van het bedrijf J.Momo Italia srls, waarin ze verklaren gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en het bestelnummer, het factuurnummer, de code en de hoeveelheid van de artikelen vermelden, als de herroeping gedeeltelijk is (alleen in geval van aankoop van meer artikelen) o totaal en de bankgegevens om de terugbetaling te verkrijgen (Iban-code van de factuurhouder).

6.2 J.Momo Italia srls zal de prijs terugbetalen binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving van de Consument. In ieder geval heeft J.Momo Italia srls het recht om de terugbetaling in te houden tot de datum van ontvangst van de goederen of demonstratie door de consument dat hij ze heeft teruggestuurd. De consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
6.3 De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Consument. De verzending voor het terugzenden van het materiaal, tot aan de ontvangstbevestiging in ons magazijn, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. J.Momo Italia srls is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade of diefstal / verlies van goederen die worden geretourneerd door zendingen die niet door de klant zijn verzekerd.
6.4 Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:
a) gebrek aan originele verpakking;
b) afwezigheid van integrale elementen van het product (bijv. handleidingen, accessoires en in het algemeen verschillende omstandigheden waarin ze werden geleverd);
c) schade aan het product (bijv. producten die niet wezenlijk intact zijn, gebruikt zijn of die afwijkingen, beschadiging, tekenen van slijtage en/of veranderingen van welke aard dan ook vertonen);
d) aankoop van op maat gemaakte producten volgens de door de Klant gevraagde indicaties.
6.5 De ​​niet-consument klant (onder voorbehoud van btw-nummer) heeft GEEN herroepingsrecht.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Dit contract wordt beheerst door het Italiaanse recht.
7.2 Behalve in het geval van een overeenkomst gesloten met een Consument, is uitsluitend de Rechtbank van Padua bevoegd voor alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de toepassing of interpretatie van deze overeenkomst.
7.3 De Europese Commissie heeft een online platform opgezet dat een hulpmiddel biedt om elk geschil met betrekking tot en/of voortvloeiend uit online gesloten overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten op een buitengerechtelijke manier op te lossen. Als u een Europese consument bent, kunt u dit platform dus gebruiken voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit het online contract dat met de Eigenaar is aangegaan. Het platform is beschikbaar via de volgende link (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 8 Ethische code

J.Momo Italia srls houdt zich aan de ethische code van de Italiaanse Vereniging van Elektronische Handel, beschikbaar via de volgende link: https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

Art.9 Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, het merk J-Momo of I-Eat of de inhoud ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van J.Momo Italia srls.

Het is uitdrukkelijk verboden om werken te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te dupliceren, te creëren of werken afgeleid van de site en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen, teksten en grafische afbeeldingen, audio, video en animaties of tekeningen.